شرایط استفاده از اپلیکیشن فارگو برای مراجعین

اپلیکیشن مشاوره آنلاین روانشناسی فارگو
_

شرایط استفاده از اپلیکیشن فارگو 

برای مراجعین

_

یک. مراجعین بالای هجده‌سال بوده و در غیر این‌صورت رضایتِ والدین جهتِ دریافتِ خدماتِ سلامتِ روان وجود داشته. مشاور مربوطه تلاش می‌کند با ارتباط با یکی از والدین از صحت آگاهی اطمینان یابد.

دو. مشاور، شخص امین، معتمد و متخصص بوده و مراجع تلاش می‌کند از پیشنهاداتِ او پیروی کند.

سه. مراجع تلاش می‌کند اطلاعات کافی، واقعی و در خور جهت کیفیت ارائه‌ی خدمات درمانی در اختیار روان‌شناس قرار دهد.

چهار. مراجع موظف است حسابِ کاربریِ خود را در اختیار دیگران قرار ندهد.

پنج. ارتباط با مشاور تنها در چارچوبِ روند اپلیکیشن فارگو برای شما ممکن است. در صورت مشاوره حضوری، روند طراحی‌شده به‌این صورت است که در مؤسسه‌ی سروهانا و یا مؤسسه‌های مربوط به سروهانا خدماتِ حضوریِ خود را دریافت کنید.

شش. در صورت نارضایتی از روندِ درمان، می‌توانید این مهم را با مشاورارشد مطرح کنید و در اولین‌فرصت به تغییر روان‌درمان‌گرِ خود بپردازید.

هفت. مطلوب است اگر تخطیِ خاصی در روند درمان از جانب مشاوران ما مشاهده کرده‌اید ما را از این مهم آگاه سازید.

هشت. سروهانا، در ارتباط شما با مشاور نظارت و دخالت نداشته و به محرمانگی جلسات اصرار و پافشاری دارد.

نُه. فارگو به دنبال کیفیت خدمات سلامت روان است پس از پیشنهاداتِ شما در این‌زمینه به‌شدت استقبال می‌کند.

دَه. بازخورد به مشاورین ما از جانب شما، موجب شناخت هرچه بیش‌ترِ مراجعین بعدی خواهد شد.

یازده. در صورت لغو جلسه‌ی مقرر شده برای بار اول، شصت‌درصد مبلغ، برای بار دوم، هفتادو‌پنج درصد و برای دفعات بعدی نود درصد مبلغ موردنظر دریافت خواهد شد.

دوازده. برای رسیدن به‌یک نتیجه مطلوب و ملموس، مراجعین صبور بوده و اطمینان به روان‌شناس را در اولویت کار خود قرار می‌دهند.

سیزده. مراجعین به زمان اهمیت داده و دقیق و منظم تلاش می‌کنند سرِوقت برای جلسات مشاوره آنلاینِ خود حاضر باشند.

چهارده. چگونگیِ شیوه‌ی دریافتِ خدمات؛ مکاتبه‌ای، صوتی و تصویری به انتخاب مراجع است.

پانزده. مراجع از تمام امکانات اپلیکیشن آگاهی دارد و در صورتِ نیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.

شانزده. فارگو در تلاش است با توجه و در نظر گرفتنِ اصل کیفیت، تمامی امور روان‌درمانی هم‌چون پرسش‌نامه و غیره را به‌صورتِ آنلاین در اختیار مراجع قرار دهد.

هفده. درخواست مشاوره حضوری بر اساس توافق و تشخیصی است که از جانب روان‌شناس صورت می‌گیرد.

هجده. این‌که در طولِ روز مراجع بخواهد بیش از یک‌بار با روان‌شناس جلسه درمانی داشته باشد، به تشخیص و صلاحِ روان‌شناس است.

نوزده. مراجعین از پلت‌فرمِ فارگو استفاده غیرقانونی نخواهند کرد.

بیست. در صورت آن‌که فارگو به‌این استنباط برسد که مراجع نیت‌های دیگری به‌غیر از خدمات درمانی دارد، از ادامه ارائه‌ی خدمات خود را معاف می‌دارد.

صاحب امتیاز : سرو هانا پارسیان