آموزش ایجاد برنامه زمانی برای مشاوران و روان شناسان

آموزش ایجاد برنامه زمانی برای مشاوران و روان شناسان

در این ویدیو آموزش ایجاد برنامه زمانی برای مشاوران و روان شناسان برای همکاران محترم آماد گردیده است.

آموزش مشاورین

دیدگاهتان را بنویسید