وبینار آینده، سازنده‌ی گذشته

وبینار آینده، سازنده‌ی گذشته

وبینار شماره 104  

مدرسسعید صدقی
تخصص مدرسدانش آموخته روانشناسی عمومی
تاریخ01 مهر 1399
ساعت برگزاری19:00 ~ 18:00
مبلغ وبینار20 هزار تومان