وبینار اختلالات شخصیت

وبینار اختلالات شخصیت و مکانیسم های شکل دهنده‌ی روابط معیوب

وبینار شماره 84  

 

در وبینار اختلالات شخصیت و مکانیسم‌های شکل دهنده روابط معیوب ،بر موضوعاتی نظیر شناخت اختلالات شخصیت و اختلالاتی که ازدواج با آنها جز نبایدهای مشاوره تلقی می شود، تاکید می‌شود تا شرکت‌کنندگان با شناخت بهتری وارد رابطه شوند.

مدرسدکتر علیرضا اندامی
تخصص مدرسروان‌درمانگرزوج و خانواده
تاریخ27 مرداد 1399
ساعت برگزاری21:15 ~ 20:30
مبلغ وبینار30 هزار تومان