وبینار افراد با چه ویژگی های شخصیتی و روانی، بیشتر در رابطه خیانت میکنند؟