وبینار بایدها و نبایدهای چگونگی استفاده از فضای مجازی برای نوجوانان

وبینار شماره 102  

مدرسدکتر مریم اسمعیلی
تخصص مدرسرواندرمانگر کودک و نوجوان و استاد دانشگاه
تاریخ20 شهریور 1399
ساعت برگزاری17:00 ~ 15:00
مبلغ وبیناررایگان