وبینار تاب آوری

وبینار تاب آوری (روش های برخورد با شرایط دشوار)

وبینار شماره 26

مدرسبیتا زرین پناه
تخصص مدرسروان‌درمانگر TA
تاریخ8 اردیبهشت 1399
ساعت برگزاری17:00