وبینار رفتارشناسی و شخصیت شناسی با مدل جهانی DISC

وبینار رفتارشناسی و شخصیت شناسی با مدل جهانی DISC

وبینار شماره 22

مدرسمحمد امین زاده
تخصص مدرسروان‌درمانگر شخصیت
تاریخ3 اردیبهشت 1399
ساعت برگزاری17:00