وبینار سه زمان، سه نوع انسان

وبینار سه زمان، سه نوع انسان

وبینار شماره 102.2  

مدرسسعید صدقی
تخصص مدرسدانش آموخته روانشناسی عمومی
تاریخ25 شهریور 1399
ساعت برگزاری20:00 ~ 18:30
مبلغ وبینار20 هزار تومان