وبینار شکست عاطفی

احساسات جزئی جدا نشدنی از سرشت ما انسان‌هاست. عشق و نیاز به نزدیکی، از اساسی‌ ترین نیازهایی است که از ابتدای تولد به دنبال آن هستیم و هویت خود را با این ارتباط‌ ها تعریف می‌کنیم. با این مقدمه می‌توان حدس زد که شکست عاطفی چه فشار سنگینی را برای روان به بار می‌آورد! رابطه‌ های عمیق که ناگهان گسسته می‌شوند و از فرد توان سازگاری را سلب می‌کند؛ اما می‌توان مهارت‌ هایی را آموخت تا از این بحران با روش‌های اصولی‌ تری عبور کرد. همین موضوع بهانه‌ ایست برای وبینار این هفته در فارگو که خانم پریا لطفی، روان‌شناس و روان‌درمانگر، توضیحات مفصلی از آن برای ما خواهد گفت.

مدرسپریا لطفی
تخصص مدرسروانشناس بالینی، زوج درمانگر
تاریخ شروع21 بهمن 1400
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان