وبینار قلدری کردن و قربانی قلدری شدن

وبینار قلدری کردن و قربانی قلدری شدن

وبینار شماره 76  

مدرسدکتر مریم اسمعیلی
تخصص مدرسرواندرمانگر کودک و نوجوان
تاریخ8 مرداد 1399
ساعت برگزاری21:10 ~ 20:10
مبلغ وبینار50 هزار تومان