وبینار معجزه بازی

محمد حسن نادری

دوره معجزه بازی به شما کمک می کند اقتدارتان را به عنوان والد در رابطه با کودک تان به دست بياوريد. در اين وبينار مجموعه ای از تکنيک ها را می آموزيد که در زمان بد رفتاری های فرزندتان می توانيد از آن ها استفاده کنيد. ديگر نيازی به دعوا و فرياد با کودک نخواهيد داشت. می توانيد مهارت های مهمي را در فرزندتان تقويت کنيد از جمله تاب آوری، حل مساله، خود کنترلی، خلاقيت، ارتباط موثر و… در نهايت وقتی مجهز به ابزارها می شويد، ارتباط با فرزندتان بهبود می يابد و احساس کارآمدی بيشتری خواهيد داشت.

مدرسمحمدحسن نادری
تخصص مدرسدکترای روانشناسی تربیتی کودک
تاریخ شروع7 تیر 1400
ساعت برگزاری 17:00 الی 19:00
مدت زمان وبینار10 جلسه
مبلغ وبینارجلسه ای 100 هزار تومان