وبینار معرفی انواع مواد مخدر و درمان های رایج

وبینار معرفی انواع مواد مخدر و درمان های رایج

وبینار شماره 36

مدرسعلیرضا اندامی
تخصص مدرسروان‌درمانگر فردی
تاریخ20 اردیبهشت 1399
ساعت برگزاری17:00

عوارض مصرف حشیش و ماری جوانا

قرصهای روان گردان X

موارد اختلال سوءمصرف مواد

وبینار درمان های رایج مواد مخدر – خط و بنگ