وبینار فرزندپروی با رویکرد طرحواره

 

بسیاری از رفتارهای پرتکرار ما بزرگسالان، از کودکی و ارتباطی که با مراقبین اولیۀ خود داشتیم ریشه می‌ گیرد. الگوی ارتباطی که در محیط خانواده می‌ آموزیم، بعدها سرمشق رفتارهای ما در بزرگسالی می‌ شوند. طرحواره به‌ ‎عنوان یک مفهوم شناختی، مجموعه الگوهایی است که از کودکی تا زمان بزرگسالی همسفر ما هستند. در این وبینار یک‌ ساعته در نظر داریم تا درس‌ گفتارهای مهمی را دربارۀ طرحواره‌ ها به بحث بگذاریم تا بینشی هرچه عمیق‌ تر برای والدینی فراهم کنیم که اولویت آن‌ ها برقراری رابطۀ اصیل با فرزاندانشان است.
مدرسفاطمه محمدصادق
تخصص مدرسکارشناسی ارشد روانشناسی
تاریخ شروع23 دی 1400
ساعت برگزاری 11:00 الی 12:00
مدت زمان وبینار1 ساعت
مبلغ وبینار30,000 تومان