محمد شهبازی فرد

تحصیلات

 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • عضو سازمان روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

تخصص‌ ها

 • درمانگر شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی
 • درمان افسردگی
 • درمان عزت نفس
 • درمان اختلالات اضطرابی
 • هیپنوتراپی
 • سکس تراپی

تجارب کاری

 • برگزاری جلسات روان درمانی از سال 1393 تا کنون
 • برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی روانشناسی
 • مشارکت در طرح های پژوهشی_درمانی مشاوره کوتاه مدت
 • عضو و کارشناس کانون ارزیابی مدیران

سوابق تدریس

 • شخصیت شناسی
 • هوش هیجانی و هنرهای ارتباطی
 • رشد و افزایش عزت نفس
 • زندگی هدفمند
 • پیشگیری از آسیب های دوران کودکی و نوجوانی
 • آرکی تایپ های یونگ
 • مهارت های زندگی تاب آورانه