تغییر

فرآیند تغییر

تغییر یک فرایند است، نه مرحله به نظرتان فوق العاده نمی شد اگر تغییر کردن فرایندی لحظه ای و فوری ... ادامه مطلب