پیش از ازدواجزوجمطالب

آیا واقعاً به مشاوره قبل از ازدواج نیاز دارید؟