دانش افزاییروان درمانی

تکنیک «توقف کوتاه مدت» برای پایان دادن به جر و بحث ها