مطالبوسواس

در صورت ابتلا به اختلال وسواس فکری – عملی چگونه با کارفرما کنار بیاییم؟